மலர்வு 13 SEP 2003
உதிர்வு 13 MAY 2020
செல்வன் செல்வராசா நிரூபன்
வயது 16
செல்வன் செல்வராசா நிரூபன் 2003 - 2020 மிலான், Italy Italy
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Master Selvarajah Niruban
2003 - 2020

எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களும் கண்ணீர் அஞ்சலிகளும் நிருபனினின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம் ஓம்சாந்தி

Write Tribute