அமரர் கணபதிப்பிள்ளை பூபாலசிங்கம்
இறப்பு - 25 APR 2021
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை பூபாலசிங்கம் 2021 புற்றளை, Sri Lanka Sri Lanka