தோற்றம் 29 AUG 1949
மறைவு 12 SEP 2021
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா
வயது 72
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா 1949 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
0 Views
2 Tributes