தோற்றம் 29 AUG 1949
மறைவு 12 SEP 2021
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா
வயது 72
அமரர் பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தம்மா 1949 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
1st Year remembrance before 14 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Mon, 13 Sep, 2021