மலர்வு 29 AUG 1951
உதிர்வு 07 MAY 2022
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன்
வயது 70
திரு செல்லத்துரை புஸ்பநாதன் 1951 - 2022 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Sellathurai Pushpanathan
1951 - 2022

Pushparatha,Mayurathan and other Family members and friends of Late Mr Pushpanathann please accept my heartfelt condolences. May his Soul Rest in Peace. Om Shanthi Shanthi Shanthi.

Write Tribute