பிறப்பு 16 JUL 1968
இறப்பு 08 SEP 2021
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா (சர்வா)
வயது 53
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா 1968 - 2021 எழுதுமட்டுவாள், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Sathanantham Sarvanantharasah
1968 - 2021

My deepest condolences to the family. It is still hard for me to believe that you have left us so soon. I still remember the time that we have spent together during our younger days. Only those memories flash to me right now, I will never forget our friendship. I am deeply saddened by the news. May you rest in peace, you will be dearly missed. My prayers to the family, stay strong.

Write Tribute