பிறப்பு 16 JUL 1968
இறப்பு 08 SEP 2021
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா (சர்வா)
வயது 53
திரு சதானந்தம் சர்வானந்தராசா 1968 - 2021 எழுதுமட்டுவாள், Sri Lanka Sri Lanka