மண்ணில் 22 AUG 1956
விண்ணில் 14 AUG 2021
அமரர் மாணிக்கம் கோகிலராசா 1956 - 2021 கோப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Suresh 13 SEP 2021 United Kingdom

My deepest condolences and may he rest in peace.

Tributes