அன்னை மடியில் 01 MAR 1932
இறைவன் அடியில் 08 OCT 2021
திருமதி இலட்சுமிப்பிள்ளை தில்லையம்பலம் (லீலா)
வயது 89
திருமதி இலட்சுமிப்பிள்ளை தில்லையம்பலம் 1932 - 2021 நாரந்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute