திருமதி அருள்மலா குலரத்தினம்
பிரதி ஆணையாளர்- கல்வி அமைச்சு
மறைவு - 09 MAY 2022
திருமதி அருள்மலா குலரத்தினம் 2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka