அன்னை மடியில் 18 AUG 1936
இறைவன் அடியில் 22 JUN 2011
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா (பவளராணி)
வயது 74
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா 1936 - 2011 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Antony Mary Theresa
1936 - 2011

You never said I’m leaving, You never said goodbye, You were gone before I knew it, And only God know Why? A million times I needed you A million time I cried In life I loved you dearly, In my heart you hold a place, That no one could ever fill I missing you so much Mom

Write Tribute