அன்னை மடியில் 18 AUG 1936
இறைவன் அடியில் 22 JUN 2011
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா (பவளராணி)
வயது 74
அமரர் அன்ரனி மேரி திரேசா 1936 - 2011 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Anthony Parker Family 22 JUN 2022 United Kingdom

We have always been together in good times and bad times. You may have left this earth without me, but someday I will meet you there. May God reward you a peaceful afterlife! Always with love Your son Rajan (Anthony Parker ) & family