பிறப்பு 23 NOV 1941
இறப்பு 13 OCT 2020
அமரர் திரவியம் ஜோர்ஜ் திரேசா 1941 - 2020 நாரந்தனை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Late Thiraviyam George Theresa
1941 - 2020

மரணத்தினால் உள்ளம் உடைந்தோருக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையின் நல்செய்தி , '"நீதிமான்களும் அநீதிமான்களும் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் என்று கடவுளிடம் இவர்கள் நம்பிக்கைவைத்திருப்பது போல் நானும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றேன்” (அப்போஸ்தலர் சுவிஷேம் 24:15) கடவுளுடைய ஆறுதலான வார்த்தை உள்ளம் உடைந்து போய்யிருக்கும் அன்பானவர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும்.

Write Tribute