திரு சிவராஜா முருகேசு (கார் மாமா)
இறப்பு - 14 SEP 2021
திரு சிவராஜா முருகேசு 2021 ஏழாலை, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
- 14 SEP 2021
Mr Sivarajah Murugesu
தாத்தா என்று நாங்கள் யாரை அழைப்போம்?? 😔😔 நம்மை விட்டு பிரித்த எம் தாத்தாவின் ஆத்மா சாந்திஅடைய இறைவனைவேண்டிநிக்கிறோம்🙏🏽
Write Tribute

Tributes