தோற்றம் 04 JAN 1946
மறைவு 15 NOV 2021
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் (மலர்)
வயது 75
திருமதி பொன்மலர் நடேசன் 1946 - 2021 இணுவில் கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Ponmalar Nadesan
1946 - 2021

Our Dear Nades /Uppappa, Komi Vasan, Vasee, Abi & Children We were so blessed and privileged to have Malar / Chitti as part of our family. Malar /Chitti had a healing voice, which was ever heard in her kind words and prayers. Losing her leaves a huge vacuum in our hearts only time can heal. We pray that her great soul will find eternal peace and always watch over you all. Her legacy will be read through the generations, current and to come. Malar is a rare gem and will forever be cherished. Take care & be strong Mahes Anna, Baby Acca & Children

Write Tribute