மண்ணில் 08 AUG 1956
விண்ணில் 22 SEP 2017
அமரர் பங்கிராஸ் சந்திரராஜா
வயது 61
அமரர் பங்கிராஸ் சந்திரராஜா 1956 - 2017 மன்னார், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

With love Vasuki & Family 💖 22 SEP 2022 United Arab Emirates

May his memory be eternal 🙏🏼 May you & your family find peace & comfort. RIP uncle 💐