பிறப்பு 16 APR 1945
இறப்பு 18 MAY 2022
திருமதி பஞ்சாட்சரதேவி அருமைத்துரை (பபி)
வயது 77
திருமதி பஞ்சாட்சரதேவி அருமைத்துரை 1945 - 2022 சரவணை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute