மலர்வு 07 AUG 1937
உதிர்வு 22 SEP 2017
அமரர் நித்தியானந்தன் இந்திராவதி
வயது 80
அமரர் நித்தியானந்தன் இந்திராவதி 1937 - 2017 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka