கண்மகிழ 19 FEB 1980
கண்நெகிழ 13 JAN 2022
திருமதி நகுலேஸ்வரன் சாந்தலஷ்மி
வயது 41
திருமதி நகுலேஸ்வரன் சாந்தலஷ்மி 1980 - 2022 இணுவில், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute