மண்ணில் 06 MAY 1950
விண்ணில் 23 NOV 2021
திரு லீனப்பு டேவிட்
வயது 71
திரு லீனப்பு டேவிட் 1950 - 2021 ஊறணி, Sri Lanka Sri Lanka

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Tue, 23 Nov, 2021