அன்னை மடியில் 25 NOV 1934
ஆண்டவன் அடியில் 21 JUN 2021
திரு கந்தையா இராசரத்தினம்
ஆசிரியர்- அளுத்கம, யா/ஸ்ரீசோமஸ்கந்தா கல்லூரி, அதிபர் - ஞானாசாரியார், இடைக்காடு மகா வித்தியாலயம், பூநகரி மகாவித்தியாலயம், வட்டாரக் கல்வி அதிகாரி- மன்னார், கல்வி அமைச்சு நிர்வாகி - கொழும்பு, Head of Science Department - Ethiopia, Zambia, South Africa (Transkei)
வயது 86
திரு கந்தையா இராசரத்தினம் 1934 - 2021 பளை, Sri Lanka Sri Lanka