மண்ணில் 15 DEC 1930
விண்ணில் 11 OCT 2011
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை சுப்பிரமணியம்
(ஒய்வுபெற்ற பிரதமலிகிதர், சமாதான நீதவான்)
வயது 80
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை சுப்பிரமணியம் 1930 - 2011 கைதடி, Sri Lanka Sri Lanka