அன்னை மடியில் 16 JUN 1933
இறைவன் அடியில் 20 JUL 2021
அமரர் கனகரட்ணம் பாலசுப்பிரமணியம்
Fiscal Officer- Supreme court Jaffna, Immigration Officer- Mandapam Camp India, E.O.A- Puttalam Kachcheri, Chief Clerk- Jaffna, Secretary- Red Cross Jaffna
வயது 88
அமரர் கனகரட்ணம் பாலசுப்பிரமணியம் 1933 - 2021 உரும்பிராய், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute