Born 16 FEB 1957
Rest 28 APR 2021
Mr Godfrey Selvanayagam (Retired Senior Cargo Manager)
Age 64
Mr Godfrey Selvanayagam 1957 - 2021 Alaveddy, Sri Lanka Sri Lanka