தோற்றம் 23 FEB 2016
மறைவு 30 APR 2022
செல்வன் தர்ஷன் ராஜகுமார்
வயது 6
செல்வன் தர்ஷன் ராஜகுமார் 2016 - 2022 Vejen, Denmark Denmark