தோற்றம் 26 JUN 1972
மறைவு 04 AUG 2012
அமரர் பப்ரிஸ் பாலகுமார் அழககோன்
(ஜீவா - ரக்கட் பென்சீகர்(Reckitt benckiser) கம்பனியின் மத்திய கிழக்கு(Middle East) நிர்வாகத்தின் பொறுப்பாளர்)
வயது 40
அமரர் பப்ரிஸ் பாலகுமார் அழககோன் 1972 - 2012 இளவாலை, Sri Lanka Sri Lanka