பிறப்பு 18 SEP 1963
இறப்பு 02 SEP 2021
செல்வி விமலினி குமாரகுலசிங்கம்
வயது 57
செல்வி விமலினி குமாரகுலசிங்கம் 1963 - 2021 அச்செழு, Sri Lanka Sri Lanka