தோற்றம் 15 FEB 1930
மறைவு 20 SEP 2022
திருமதி வீரசிங்கம் மாரிமுத்து 1930 - 2022 கனகராயன்குளம், Sri Lanka Sri Lanka