பிறப்பு 09 MAR 1950
இறப்பு 19 SEP 2022
திரு சுவாம்பிள்ளை யோகம் (பர்னாந்து)
வயது 72
திரு சுவாம்பிள்ளை யோகம் 1950 - 2022 குருநகர், Sri Lanka Sri Lanka