மண்ணில் 13 JUN 1942
விண்ணில் 22 SEP 2022
திருமதி சின்னமலர் துரைராஜசிங்கம்
வயது 80
திருமதி சின்னமலர் துரைராஜசிங்கம் 1942 - 2022 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka