மலர்வு 11 NOV 1931
உதிர்வு 24 OCT 2018
அமரர் செல்லம்மா பொண்ணுத்துரை
வயது 86
அமரர் செல்லம்மா பொண்ணுத்துரை 1931 - 2018 Myliddy, Sri Lanka Sri Lanka