அமரர் சபாரத்தினம் பாலசுந்தரம்
மறைவு - 01 AUG 2017
அமரர் சபாரத்தினம் பாலசுந்தரம் 2017 நீர்வேலி, Sri Lanka Sri Lanka