மண்ணில் 02 FEB 1933
விண்ணில் 24 JUN 2017
அமரர் இரத்தினமணி சிவஞானசுந்தரம்
வயது 84
அமரர் இரத்தினமணி சிவஞானசுந்தரம் 1933 - 2017 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka