மண்ணில் 30 DEC 1956
விண்ணில் 22 NOV 2021
திரு இராமுப்பிள்ளை நடராசா
வயது 64
திரு இராமுப்பிள்ளை நடராசா 1956 - 2021 காரைநகர், Sri Lanka Sri Lanka