Born 07 MAY 1950
Rest 01 MAY 2021
Mr Parameswary Varatharajah (சின்னமணி)
Age 70
Mr Parameswary Varatharajah 1950 - 2021 Vannarpannai, Sri Lanka Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Mr Parameswary Varatharajah
1950 - 2021

எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

Write Tribute

Tributes