அமரர் நாகலிங்கம் ஆறுமுகம்
இறப்பு - 06 AUG 2012
அமரர் நாகலிங்கம் ஆறுமுகம் 2012 வேலணை, Sri Lanka Sri Lanka