Born 04 FEB 1938
Rest 21 JUL 2021
Mr Muthiah Mariyanayagam (Rasu Chammati)
Age 83
Mr Muthiah Mariyanayagam 1938 - 2021 Kudaththanai, Sri Lanka Sri Lanka