தோற்றம் 12 SEP 1930
மறைவு 19 OCT 2021
திரு மாப்பாணசிங்கம் இராஜதுரை
Retired Post Master Central Telegraphic Office
வயது 91
திரு மாப்பாணசிங்கம் இராஜதுரை 1930 - 2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka Sri Lanka