மலர்வு 05 DEC 1926
உதிர்வு 02 JUN 2021
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை வைத்திலிங்கம்
Banker- முன்னாள் இலங்கை மத்திய வங்கி முகாமையாளர்
வயது 94
திரு கிருஷ்ணபிள்ளை வைத்திலிங்கம் 1926 - 2021 வண்ணார்பண்ணை, Sri Lanka Sri Lanka