அமரர் ஜோன் இராஜேஸ்வரன்
இறப்பு - 20 JUN 1997
அமரர் ஜோன் இராஜேஸ்வரன் 1997 சுண்டிக்குளி, Sri Lanka Sri Lanka