Born 11 MAR 1941
Died 23 MAY 2021
Mr Jeyasingh Kanagasundaram (Jeya)
Medical nuclear physicist
Age 80
Mr Jeyasingh Kanagasundaram 1941 - 2021 Mandaitivu 6Th Ward, Sri Lanka Sri Lanka