தோற்றம் 16 JUL 1951
மறைவு 05 AUG 2021
அமரர் ஞானச்சந்திரன் சிவனேசமலர்
வயது 70
அமரர் ஞானச்சந்திரன் சிவனேசமலர் 1951 - 2021 ஊரெழு வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Gnanachandran Sivanesamalar
1951 - 2021

எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். ஆத்மா சந்தியடையப் பிரர்த்திக்கின்றோம்!

Write Tribute