Born 10 MAR 1942
Rest 28 APR 2021
Mrs Veeravagu Pakkiyam 1942 - 2021 Karungali Kulam, Vavuniya, Sri Lanka Sri Lanka