தோற்றம் 22 SEP 1932
மறைவு 09 OCT 2021
திருமதி றெஜினா பிலோமினா தனசிங்கம்
வயது 89
திருமதி றெஜினா பிலோமினா தனசிங்கம் 1932 - 2021 புலோலி, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute