அன்னை மடியில் 19 OCT 1938
ஆண்டவன் அடியில் 01 AUG 2022
திருமதி மகாராணி சின்னத்துரை (ராணிப்பூ)
வயது 83
திருமதி மகாராணி சின்னத்துரை 1938 - 2022 Balangoda, Sri Lanka Sri Lanka