தோற்றம் 12 JUL 1938
மறைவு 06 DEC 2016
அமரர் கந்தசாமி பூபாலசிங்கம்
வயது 78
அமரர் கந்தசாமி பூபாலசிங்கம் 1938 - 2016 மாவிட்டபுரம், Sri Lanka Sri Lanka