அமரர் பாமினி கோடீஸ்வரன்
இறப்பு - 18 JUN 2011
அமரர் பாமினி கோடீஸ்வரன் 2011 Kokuvil, Sri Lanka Sri Lanka