அன்னை மடியில் 16 NOV 1935
ஆண்டவன் அடியில் 24 JUN 2012
அமரர் ஆசீர்வாதம் மேரி றீற்ரா (றஞ்சிதம்)
வயது 76
அமரர் ஆசீர்வாதம் மேரி றீற்ரா 1935 - 2012 வல்வெட்டித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka