தோற்றம் 28 AUG 1950
மறைவு 21 NOV 2021
திருமதி அன்ரனி பிலோமினா (கட்டையம்மா)
வயது 71
திருமதி அன்ரனி பிலோமினா 1950 - 2021 பாஷையூர், Sri Lanka Sri Lanka