மலர்வு 30 MAY 1961
உதிர்வு 24 APR 2022
திரு மாணிக்கம் இரவீந்திரகுமார் 1961 - 2022 அளவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Manickam Raveendrakumar
1961 - 2022

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்

Write Tribute